سیستم فروش این شرکت امکانات زیر را برای مشتری فراهم می نماید.

  • تعریف اطلاعات پایه از قبیل اطلاعات مشتریان و کالاها
  • برنامه ریزی فروش
  • تعریف اطلاعات فهرست بها
  • فروش صادراتی
  • فروش داخلی
  • فروش ضایعات
  • فروش خدمات

نمودار فرایندی سیستم های تولید شده برای فروش محصول در این شرکت با روش فرایندی زیر کار میکنند

یکی از پروتوتایپ های این سیستم بشکل زیر است

تعریف اطلاعات پایه به روش زیر در این سیستم صورت می پذیرد

برنامه ریزی فروش به روش زیر در این سیستم صورت می پذیرد

تعریف اطلاعات فهرست بها به روش زیر در این سیستم صورت می پذیرد

فرایند فروش صادراتی به روش زیر در این سیستم صورت می پذیرد

فرایند فروش داخلی به روش زیر در این سیستم صورت می پذیرد

فرایند فروش ضایعات به روش زیر در این سیستم صورت می پذیرد

فرایند فروش خدمات به روش زیر در این سیستم صورت می پذیرد