سیستمهای مالی مشتمل بر سامانه های زیر می باشند

سیستم حسابداری

 • فرایند ثبت اسناد حسابداری
 • فرایند حسابداری کارکنان
 • فرایند بستن سال مالی
 • فرایند اخذ گزارشات

سیستم خزانه داری

 • مدیریت حسابهای بانکی
 • مدیریت اسناد دریافتنی
 • مدیریت اسناد پرداختنی
 • مدیریت صندوق و تنخواه
 • مدیریت اسناد تضمینی دریافتی
 • مدیریت تسهیلات مالی دریافتی
 • مدیریت نقدینگی

سیستم بهای تمام شده

 • مدیریت حسابهای بانکی
 • مدیریت اسناد دریافتنی
 • مدیریت اسناد پرداختنی
 • مدیریت صندوق و تنخواه
 • مدیریت اسناد تضمینی دریافتی
 • مدیریت تسهیلات مالی دریافتی
 • مدیریت نقدینگی