سیستم انبار طراحی شده در شرکت عصر داده افزار تهران دارای قابلیت های زیر می باشد

  • مدیریت حمل کالا
  • کنترل موجودی انبار
  • انبار گردانی کالا

فرایند کلی انبار کالا بر اساس دیاگرام زیر می باشد:

یکی از پروتوتایپ های این سیستم بشکل زیر است

فرایند کلی مدیریت حمل کالا بر اساس دیاگرام زیر می باشد

فرایند کلی مدیریت موجودی انبار بر اساس دیاگرام زیر می باشد

فرایند کلی مدیریت انبارگردانی کالا بر اساس دیاگرام زیر می باشد