ارائه سرویس های مشاوره به مدیران عامل سازمانها برای تعامل بهتر با دپارتمان فن اوری اطلاعات. ویدیویی در این زمینه در بیزنس اسکول ماهان در مصاحبه با مدیریت عامل محترم شرکت انجام شده است

آموزش مدیریت فناوری اطلاعات به مدیران عامل شرکت های تولیدی

سرفصل های نوشتار

مدیران فن اوری اطلاعات در مواجه با واحد یا با پیمانکاران چگونه می توانند مدیریت کنند؟

  • مستندات مهندسی نرم افزار
  • ریسکهای فن اوری اطلاعات
  • دیاگرامهای سیستم
  • راه حل ها و استراتژی های کاهش هزینه ها
  • امنیت اطلاعات در آی-تی

دوره آموزشی دوره مدیریت پایگاه داده ها به شرکت ها

دوره آموزشی مهندسی نرم افزار با متدولوژی آر-یو-پی