کارکردهای کلی سیستم دفترداری طراحی شده توسط این شرکت شامل آیتم های زیر می باشد

  • فرایند ثبت اسناد حسابداری
  • فرایند حسابداری کارکنان
  • فرایند بستن سال مالی
  • فرایند اخذ گزارشات

گردش کار کلی سیستم حسابداری مبتنی بر مدل فرایندی زیر است

یکی از پروتوتایپ های این سیستم بشکل زیر است

گردش کار کلی عملیات ثبت اسناد حسابداری مبتنی بر مدل فرایندی زیر است

گردش کار کلی حسابداری کارکنان مبتنی بر مدل فرایندی زیر است

گردش کار کلی عملیات بستن سال مالی مبتنی بر مدل فرایندی زیر است

گردش کار کلی اخذ گزارشات مالی مبتنی بر مدل فرایندی زیر است