با توجه به امضای قرارداد عدم افشای اطلاعات، با کارفرمایان اجازه دسترسی شما به لیست مشتریان و اطلاعات تماس آنها پس از اعتبارسنجی اولیه شرکت شما توسط این شرکت انجام می شود. برای اعتبار سنجی با ما تماس بگیرید