سیستم بهای تمام شده تولید شده توسط این شرکت کارکرد های زیر را پوشش می دهد

  • تعریف اطلاعات پایه بهای تمام شده
  • فرایند محاسبه بهای تمام شده استاندارد
  • فرایند محاسبه بهای تمام شده واقعی
  • فرایند ثبت اسناد بهای تمام شده

کارکرد کلی سیستم بهای تمام شده در قالب دیاگرام زیر توصیف می گردد

یکی از پروتوتایپ های این سیستم بشکل زیر است

فرایند ثبت اطلاعات پایه بهای تمام شده در قالب مدل فرایندی زیر توصیف می شود

فرایند محاسبه تمام شده استاندارد در قالب مدل فرایندی زیر توصیف می شود

فرایند محاسبه بهای تمام شده واقعی در قالب مدل فرایندی زیر توصیف می شود

فرایند ثبت اسناد حسابداری بهای تمام شده در قالب مدل فرایندی زیر توصیف می شود