سیستم دریافت و پرداخت طراحی شده توسط این شرکت قابلیت های زیر را دارا می باشد

  • مدیریت حسابهای بانکی
  • مدیریت اسناد دریافتنی
  • مدیریت اسناد پرداختنی
  • مدیریت صندوق و تنخواه
  • مدیریت اسناد تضمینی دریافتی
  • مدیریت تسهیلات مالی دریافتی
  • مدیریت نقدینگی

کارکرد کلی سیستم خزانه داری و دریافت و پرداخت طراحی شده توسط این شرکت طبق مدل فرایندی زیر می باشد

یکی از پروتوتایپ های این سیستم بشکل زیر است

نمودار فرایندی مدیریت حسابهای بانکی طبق مدل فرایندی زیر می باشد

نمودار فرایندی مدیریت حسابهای دریافتنی طبق مدل فرایندی زیر می باشد

نمودار فرایندی مدیریت حسابهای پرداختنی طبق مدل فرایندی زیر می باشد

نمودار فرایندی مدیریت صندوق و تنخواه طبق مدل فرایندی زیر می باشد

نمودار فرایندی مدیریت اسناد تضمینی طبق مدل فرایندی زیر می باشد

نمودار فرایندی مدیریت حسابهای تسهیلات مالی دریافتی طبق مدل فرایندی زیر می باشد

نمودار فرایندی مدیریت ثبت صورت نقدینگی طبق مدل فرایندی زیر می باشد